Národní park
Bavorský les

ÿþ

Výzkum v Národním parku Bavorský les

Přeshraniční monitoring druhové rozmanitosti (biodiverzity)

Luzny dolina(Foto: Dr. Franz Leibl

Bavorský les a Šumava spolu dohromady tvoří největší souvislé lesní území ve střední Evropě, které má neobyčejný význam pro ochranu a zachování biodiverzity. Díky rozsáhlému ukončení zasahování se mohou ekosystémy na obou stranách hranice, v NP Bavorský les od roku 1970 v NP Šumava od roku 1991, vyvíjet v přirozených podmínkách. Ekologické změny způsobené přírodními disturbancemi (polomy, napadení kůrovcem) a změnou klimatu je možné monitorovat a dokumentovat. K evidenci druhové rozmanitosti proběhly v obou národních parcích různé monitorovací aktivity, které se však významně lišily v metodice, intenzitě a zpracování.

Pro zlepšení vědecké spolupráce sousedících národních parků byl v rámci interregového projektu Silva Gabreta Monitoring vyvinut přeshraniční monitoring druhové rozmanitosti. Důraz je v něm kladen na lesní, rašelinné a vodní ekosystémy. Od roku 2016 by měly standardizované monitorovací metody ulehčit výměnu a zpracování srovnatelných dat v obou národních parcích. Jejich pomocí se vytvoří společný základ pro vyhodnocování ekologických změn a což podpoří plánování vhodného přeshraničního managementu národních parků.

Foto: Dr. Franz Leibl

Logos Projekt-Sponsoren

Evropská Unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti


ÿþ