Národní park
Bavorský les

  • Druckversion

Výzkum v Národním parku Bavorský les

Projekt BIOKLIM

Projekt Bioklim (Photo: Heinrich Holzer)

Globální klimatické změny a s tím související změny přírodních stanovišť společně se ztrátou stanovišť způsobených lidskou činností vedou k enormnímu úbytku biodiverzity na celém světě. Projekt BIOKLIM realizovaný v Národním parku Bavorský les se snaží spojit mnoho výzkumných týmů za účelem výzkumu lokální biodiversity. V počátku projektu byla pozornost věnována výzkumu změny klimatu a jejich dopadu na území národního parku. Důraz byl také kladen na ochranu ekologických procesů a jejich význam pro biologickou rozmanitost. V rámci projektu byly také očekávány zajímavé poznatky o ekologii studovaných druhů.

V období 2006-2011 se do výzkumu zapojily různé skupiny odborníků z oborů dálkového průzkumu, půdoznalství, klimatologie, botaniky, mykologie a zoologie. Všichni pracovali na stejných výzkumných plochách. Pro rok 2017 je naplánováno opakované šetření na stejných plochách, čímž vznikne možnost porovnání. V rámci projektu vznikla centrální databáze s řadou abiotických a biotických informací, které umožňují komplexní hodnocení území, podchycení měnících se podmínek životního prostředí a hodnocení jejich vlivu na biodiverzitu centrální horské oblasti.