Národní park
Bavorský les

ÿþ

Zvířena

Zvířena (Photo: David & Micha Sheldon)

Druhové složení fauny území národního parku je odrazem geografických i stanovištních specifik středohorských hřebenových poloh Vnitřního Bavorského lesa: Na jedné straně se na tomto kontinentálním rozvodí setkávají prvky fauny typické pro územní systémy Dunaje a Vltavy/ Labe (např. hlavatka s lososem), na druhé straně v horských polohách v převážně izolovaných refugiích přežily – jako tzv. glaciální relikty – životní formy adaptované na chlad a dnes typické zejména pro oblasti Alp, Fennoskandie či dokonce Grónska ( např. sýc rousný, datlík tříprstý,pavouk slíďák ostnonohý Acantholycosa norvegica sudetica).

Současně je druhový potenciál výrazně omezován kyselým horninovým podkladem a vysokými sumami srážek při relativně nízkých ročních průměrných teplotách. Významný vliv na přirozenou biologickou rozmanitost má sněhová pokrývka, zde typicky vysoká a dlouho přetrvávající (s čímž se musí vyrovnávat především predátoři jako je výr velký, kočka divoká a velcí býložravci) a rovněž značně kyselé vodní toky, zejména v oblastech rašelinišť (to se dotýká zejména vodního hmyzu, mlžů, raků, čolků, žab či ryb).

Navíc limituje druhovou rozmanitost zvířeny druhově poměrně chudá a uniformní lesní vegetace pod většinou plošně zapojenými korunami stromů, což postihuje především slunomilné a teplo vyžadující druhy hmyzu, např. mravence, hmyz vyhledávající květy rostlin (např. čmeláky) a plazy.

Naopak relativně přírodě blízký stav starých lesních porostů, rozmanitost struktur a množství odumřelého dřeva postupně se vyvíjejících „území divočiny“ a přírodě ponechaná specifická stanoviště na vrchovištích, skalních útvarech a balvanitých sutích umožňuje nadprůměrně vysokou druhovou rozmanitost zvířeny.

Celkem bylo dosud zaregistrováno 156 druhů obratlovců a 3 693 druhů bezobratlých živočichů. Statistické propočty celkového počtu druhů pro národní park zahrnující všechny skupiny živočichů se pohybují v rozmezí 9 200 až 10 750 druhů. Dosud málo byla zkoumána půdní fauna, výzkumné práce na toto téma však již probíhají.


ÿþ