Národní park
Bavorský les

ÿþ

Rostlinstvo

Rostlinstvo (Photo: Sven Zellner)

V Bavorsku je známo na 2 502 domácích a 361 zdomácnělých zástupců kapraďorostů a vyšších rostlin. Vporovnání s tím je Národní park Bavorský les se svými ca 760 prokazatelně zjištěnými druhy cévnatých rostlin domovem jen relativně malého počtu druhů. Za typické pro tuto krajinu s hustými lesy, rašeliništi a skalními formacemi lze označit jen 425 druhů, ty ostatní děkují za své rozšíření změnám krajiny v minulosti v důsledku aktivit hospodařícího člověka.

To ovšem neznamená, že národní park by nemohl nabízet žádné zvláštnosti. Na jeho území se např. vyskytují některé druhy s arkto – alpinským těžištěm výskytu, považované za relikty dob ledových, jako např. řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia), vrbovka nicí (Epilobium nutans), ostřice vrchovištní (Carex paupercula) nebo plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum), přičemž se tu vyskytuje i dalších pět druhů plavuníků (D. tristachyum, D. complanatum, D. issleri, D. zeilleri, D. oellgaardi). Pouze z území národního parku je dnes známý výskyt vratičky mnohoklanné (Botrychium multifidum), malé kapradinky s velmi nízkou konkurenceschopností a také jednoho z nejvíce ohrožených druhů v rámci celé Evropy!

V protikladu k omezené škále druhů kapradin a vyšších rostlin je rozmanitost druhového složení u mechů mimořádná. 490 druhů s prokázaným výskytem v národním parku představuje ca 42% všech v Německu známých druhů mechů; neboť vliv člověka na krajinu tu hraje výrazně menší roli než jinde. Převažující část těchto druhů se pro tyto středohory považuje za autochtonní (původní) druhy. V důsledku dynamických změn, odvíjejících se v krajině již řadu let a spojených s procesy přeměny lesa včetně přirozené fáze rozpadu lze dokonce očekávat navýšení druhové rozmanitosti. V minulých letech tak zde bylo doloženo několik pozoruhodných prvonálezů pro Bavorský les či dokonce pro celé Bavorsko.


ÿþ