Národní park
Bavorský les

ÿþ

Revitalizace lesních cest

Revitalizace lesních cest (Photo: Lohberger)

Přeprava vytěženého dřeva z hlubokých lesů Bavorského lesa byla vždy problémem této venkovské oblasti. Po plavení dřeva a výstavbě lesních železnice, které byly budovány především na počátku 20. století, bylo v oblasti v 60. letech 20. století přikročeno k výstavbě relativně husté sítě lesních cest. Časem význam některých cest výrazně pokles a především po vzniku národního parku se některé cesty ukázaly jako nadbytečné, či dokonce pro přírodní oblasti rušivé.

Lesní cesty mají nejen negativní vliv na vodní režim přilehlých oblastí, ale také pro mnoho druhů představují nepřekonatelnou migrační překážku, a tím snižují kvalitu biotopů. Současně jsou vstupní branou nejen pro mnoho návštěvníků ale také řadu dalších lidských aktivit, čímž dochází snadno k nežádoucímu rušení na velkých plochách. A proto jsou postupně prováděny revitalizace již nepotřebných lesních cest.

V Národním parku Bavorský les jsou revitalizace lesních cest prováděny několika způsoby:
- Přírodní revitalizace po ukončení využívání, tj. samovolná obnova přirozeného stavu (případně iniciovaná pouze drobnými opatřeními);
- Odstranění zpevněného povrchu a rekonstrukce na lesní cesty nezpevněné či turistické stezky;
- Kompletní revitalizace území, tj. celkové odstranění cesty.

Ve všech variantách je kladen velký důraz na nápravu funkčního vodního režimu v území, a proto jsou odstraněny nejrůznější vodní překážky, jako jsou propustky či drenáže. Snahou je provádět revitalizace lesních cest co nejdříve a nejefektivněji - tzn., dříve než dojde k přirozenému uzavírání nepoužívaných částí cest padajícími soušemi či zarůstání v důsledku samovolné sukcese vegetace.


ÿþ