Národní park
Bavorský les

ÿþ

Revitalizace

Revitalizace (Foto:Hußlein)

Na rozdíl od mnoha jiných oblastí ve střední Evropě, mají lesy na území NP Bavorský les za sebou pouze krátkou historii využívání a do dnešních dnů se zachovaly v relativně přírodním stavu. Nicméně i v této oblasti byla v souvislosti s hospodářským využíváním vybudována rozličná hospodářská infrastruktura (horské pastviny, lesní cesty, mosty, smyky využívané k transportu dřeva, lovecká zařízení, rozličná hospodářská stavení, apod.). Některé z nich byly vybudovány i v oblastech citlivých přírodních stanovišť, jako jsou mokřady či vodní toky, které byly těmito aktivitami nevhodně pozměněny.

V souladu s posláním a cíli národního parku jsou důsledky těchto dřívějších zásahů eliminovány formou aktivních revitalizačních opatření především pokud:

- aktuální stav přírodních stanovišť je neuspokojivý a hrozí další degradace;
- samovolná revitalizace („sebeuzdravení“ poškozených přírodních stanovišť) je nepravděpodobná či by byla velmi zdlouhavé;
- neprovedením revitalizačního opatření hrozí významné poškození starého zařízení, případně toto se již nachází v havarijním stavu či by mohl vzniknout stav ohrožující člověka či životní prostředí.

Prováděné revitalizace si kladou za cíl být především prvotním, iniciačním, nástrojem, po kterém bude docházet k postupnému přirozenému (neboli samovolnému) přibližování k původním stanovištním podmínkám.

40 let renaturací v Národním parku - krátká bilance

Zrušení / odstranění budov:

35 stodol pro skladování krmiva zvěře, 23 sklepů pro krmivo, 27 silážních jam pro krmivo, 13 lesních služebních domků, 16 přístřešků pro nářadí, 10 útulen celní správy/pohraničníků, 2 domy, 4 sklady výbušnin pro stavbu cest, 21 dalších budov.

Revitalizování rašeliništ:

cca 117 hektarů

Rušení lesních odvozních cest:

zrušení provozu/ případně uvolnění propustků (zrušení můstku): 34 km, přestavba na pěšinu či terénní cestu 28 km, úplná renaturace (rozbagrování, obnovení původního terénu) 73 km

Revitalizování vodních toků:

částečná opatření byla realizována na těchto hlavních potocích a jejich přítocích: Große Deffernik, Schmalzbach, Großer Höllbach, Kolbersbach, Schleicherbach, Waldhüttenbach, Föhraubach, Seebach, Tiefe Seige, Große Ohe, Knotenbach, Kleine Ohe, Sagwasser, Steinbach, Reschbach


ÿþ